PP

Podstawy przedsiębiorczości

Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości

CO to jest przedsiębiorczość?

O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach

W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

Osobowość - zbiór stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cechy psychofizycznych które determinują jej zachowania i pozwalają odróżnić od innych jednostek.

Konflikty i ich rozwiązywanie, negocjacje

Konflikt - niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, kłótnia

Rodzaje konfliktów

Sposoby rozwiązywania

Schemat rozwiązywania sytuacji problemowych

 1. Etap diagnozy
  • Klasyfikacja konfliktu
  • ustalenie przyczyn
  • Rozładowanie negatywnych emocji
 2. Etap rozwiązania
  • Wybór stylu
  • usunięcie faktycznych przyczyn
  • redukcja napięć emocjonalnych

Negocjacje - dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji.

Gospodarka rynkowa, podmioty gospodarki

W polsce przez 44 lata funkcjonowała gospodarka centralnie sterowana, która opierała się na dwóch filarach

W 1989r. rozpoczął się proces transformacji ustrojowej i gospodarczej. Proces ten wymagał wielu działań, na przykład

Plan Balcerowicza (1990)

Gospodarka rynkowa opiera się na 3 filarach

Rynek w Gospodarce

Rynek

W zależności od rodzaju transakcji wyróżnia się:

Kryterium podziału rynku może być również brak równowagi rynkowej

Struktury rynkowe

Funkcje Rynku

Popyt

Popyt to ilość dowolnego dobra, którą kupujący chcą nabyć po określonej cenie i w określonym czasie.

Prawo popytu - z założeniem niezmienności innych czynników rynkowych mówi, że w przypadku wzrostu ceny danego dobra zapotrzebowanie na to dobro zmniejsza się, natomiast w przypadku spadku ceny zapotrzebowanie wzrasta